הנחיות להכנת חוברת הערכה עצמית ע"י המועמד
 1. תחרות הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות מתקיימת לפי קריטריונים מוגדרים, בהם מרכיבים איכותיים ומרכיבים כמותיים, כפי שמפורט בקובץ: "ניהול האיכות והמצוינות העסקית".
 2. הארגון המתחרה יכין את החוברת בהתאם לכל סעיפי הקריטריונים "ניהול האיכות והמצוינות העסקית", ובהתבסס על עובדות ונתונים כמותיים ברי הוכחה, ככל שניתן.
 3. הכנת החוברת וביצוע הערכה עצמית לפי הקריטריונים שעל פיהם יבחן הארגון בתחרות, תאפשר לארגון לזהות נקודות חוזקה ונקודות חולשה ותאפשר לארגון להציג בפני עצמו  את רמת מוכנותו לקראת הסיקור שיבוצע על ידי צוות שיפוט.
 4. חוברת זו תשמש כבסיס לצוות השופטים בתהליך השיפוט, ואמורה לאפשר לשופטים הכנה לקראת סיקור ממוקד בארגון.
 5. ניתן לצרף לחוברת כל מידע ומסמכים אשר עשויים לתמוך בהערכה ולהבהיר לצוות השיפוט את מידת העמידה של הארגון בקריטריונים. יש להקפיד על הקשר הברור בין החומר המוגש לבין סעיפי הקריטריונים.
 6. מבנה החוברת

6.1. מבוא (עד חמישה עמודים)

-          אודות הארגון – כללי

-          ייעוד וייחוד ( חזון,ייעוד, ערכים,יעדים, בעלי עניין  )

-          נתונים כלליים – שוק, מכירות, מתחרים, ספקים, מיקום

-          מבנה ארגוני (בתוך הארגון ושל הארגון במסגרת על)

-          תחומי עסקים עיקריים (אתגרים אסטרטגיים, גורמי הצלחה עיקריים,לקוחות, שותפים עסקיים, טכנולוגיות, דרישות תחיקתיות.

-          משאבי אנוש – מס' עובדים, תמהיל, וכד'

-          איכות ומצוינות בארגון - סקירה כללית

 

6.2. פרקים בהתאם לקריטריוני הפרס ("ניהול האיכות והמצוינות העסקית") :

בכל אחד מקריטריוני המשנה של הקריטריונים הראשיים 6 ÷ 1 , חובה להתייחס להיבטים הבאים:

 • גישה
 • הטמעה
 • הערכה והפקת לקחים
 • שילוב

-          לכל קריטריון משנה יוקצה עמוד אחד בלבד, עפ"י המסגרת המוצגת בנספח א.

הבהרות לגבי שילוב :

הצגת הקשר וההתאמה בין הגישות לתוכניות, לתהליכים, למידע, להחלטות, לפעולות, לתוצאות, לניתוחים לרוחב הארגון, על מנת לתמוך במטרות המפתח של הארגון. נדרשת הצגה של מידע ומדדים משלימים לתכנון, מעקב, ניתוח בכל שלושת הרמות: רמת הארגון, רמת תהליך המפתח,  ורמת יחידת הביצוע.

שילוב מתייחס להרמוניזציה של תוכניות, תהליכים, מידע, החלטות להקצאת משאבים, פעילויות, תוצאות, וניתוחים על מנת לתמוך במטרות העיקריות של הארגון. שילוב מושלם הוא כזה שכל היחידות הבודדות משולבות אחת עם רעותה והארגון פועל כיחידה משולבת אחת .

שאלות מנחות :

-          האם קיימת הלימה בין הגישה לבין צרכי הארגון ומטרותיו שפורטו במבוא או בקריטריונים אחרים?

-          האם יש מדדים ומידע משלימים המשמשים לתכנון, מעקב, ניתוח ושיפור ברמת הארגון, רמת תהליכי המפתח או רמת היחידה המבצעת?

-          עד כמה משולבת הגישה עם צרכי הארגון או גורמי ההצלחה העיקריים (אתגרים אסטרטגיים, יעדים וכדו' כפי שהוצגו במבוא).

 

בכל אחד מקריטריוני המשנה של קריטריון ראשי 7 , חובה להתייחס להיבטים הבאים:

-           

 • רמות
 • מגמות
 • השוואות (לאחרים)
 • גורמים וסיבות לתוצאות
 • שילוב

-          לכל קריטריון משנה יוקצה עמוד אחד בלבד, עפ"י המסגרת המוצגת בנספח ב

הבהרות לגבי שילוב :

הצגת הקשר, ההתאמה והייצוגיות בין התוצאות במדדים (המתייחסים ללקוחות חשובים, מוצר או שירות, שוק, תהליך) לבין התהליכים והאתגרים העיקריים של הארגון, תוך התייחסות לתוצאות עתידיות. כן יש להציג את מידת ההרמוניזציה של התוצאות והמדדים על פני תהליכים ויחידות ביצוע לתמיכה במטרות העיקריות של הארגון.

שאלות מנחות :

-          באיזו מידה קשורים התוצאות לגורמי ההצלחה ותהליכי המפתח ?

-          האם התוצאות מפולחות לפי סגמנטים (לקוחות עיקריים, סוגי עובדים, תהליכים שונים, מיקומים גיאוגרפיים) המסייעים לביצוע פעילות שיפור?  

-          האם יש התאמה בין תוצאות ביצועי הארגון הנובעים מתהליכים חוצי ארגון ואלו של יחידות הביצוע? האם התוצאות תומכות במטרות הארגון?

 

 

6.3 סה"כ גודל החוברת, כולל נספחים, לא יעלה על חמישים וחמישה עמודים.

6.4 הנחיות כתיבה

 • WORD עברית
 • אריאל
 • גופן 10 או גדול יותר
 • מרווח בין שורות 1.5

 

 1. השופטים מחויבים לשמירה על סודיות עסקית ולא ישאירו בידיהם חומר שהארגון יגדיר כרגיש. עם זאת זכותו של הארגון לא לכלול נתונים רגישים בחוברת המוגשת לתחרות, תוך ציון במקום המתאים שאלו יוצגו במהלך הסיקור.
 2. הארגון יגיש לועדת הפרס לפחות 4 עותקים של החוברת.

 

 

נספח א'

קריטריון משנה : ( 1 – 6 )

 

 

גישה:

 

 

 

 

 

 

הטמעה:

 

 

 

 

 

 

 

 

הערכה והפקת לקחים:

 

 

 

 

 

שילוב

 

 

נספח ב'

קריטריון משנה :  7

 

 

רמות

 

 

 

 

מגמות

 

 

 

 

השוואה (לאחרים):

 

 

 

 

 

גורמים וסיבות לתוצאות:

 

 

 

 

שילוב

 

 
הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות ע"ש יצחק רבין ז"ל © 2024 קישורים לאתרים | טופס יצירת קשר | מפת אתר | פרס ראש הממשלה | איכות המצויינות Combar Digital Marketing קומבר קידום אתרים
national quality award